MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI
Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Mustafa Kemal’in ilk yılları Osmanlı Devleti’nin çöküşüne neden olan olayların yoğunlaştığı Rumeli’de geçmiştir. Annesinin adı Zübeyde hanımdır. Babası Ali Rıza
Efendi gümrük memurluğu yapıyordu. Bu görevden ayrıldıktan sonra kereste ticareti ile uğraşmaya başladı.
Mustafa Kemal’in ilköğretim hayatı Mahalle Mektebi’ne kayıt olmasıyla başladı. Buradan alındıktan sonra Şemsi Efendi ilkokulu’na verildi. İlkokulunu tamamladıktan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne kayıt oldu (1892). Bu okulda fazla durmayan Mustafa Kemal askerliği çok sevdiği için Askeri Rüştiye’ye kayıt oldu.Bu okuldaki öğrenimi Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yer tutar. Burada yetenek ve zekasıyla arkadaşlarının ve öğretmenlerinin dikkatini çekti ve onların sevgisini kazandı. Matematik öğretmeni tarafından kendisine “Kemal” ismi verilmiştir. Bu okulu başarıyla bitiren Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi. Bu arada başka bir okula giderek Fransızcasını ilerletti. 1899 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra Harp Okulu’nun (Harbiye) piyade sınıfına girdi. Bu okulu başarıyla bitirdikten sonra teğmen olan Mustafa Kemal aynı yıl Harp Akademisi’ne girdi.
Harp Akademisi’ni de başarıyla bitiren Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak ordu saflarına katıldı (1905) Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle ilk görev yeri olan fiam’da bulunan V. Orduya bağlı 30. Süvari Alayı’na staj yapmak üzere atandı. Mustafa Kemal son derece yüksek askeri yeteneğe sahip bir asker ve komutan olarak çeşitli cephelerde, Trablusgarp’ta, Balkanlar’da, Çanakkale ve Kafkas cephelerinde en son Kurtuluş Savaşı’ndaki başarılarıyla askeri dehasını kanıtlamıştır. Mustafa Kemal, Suriye’de bulunduğu sırada arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet adıyla bir dernek kurdu. Stajını Suriye’de tamamladıktan sonra Makedonya’daki III. Ordu’ya atandı. İstanbul’da Meşrutiyet rejimine karşı çıkarılan 31 Mart ayaklanmasını bastırmak amacıyla Selanik’ten gönderilen Hareket Ordusu’ndu Kurmay Başkanı olarak görev aldı.Trablusgarp Savaşı’nın başlamasıyla beraber Trablusgarp’a giden gönüllü subaylara katıldı. Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı büyük başarılar elde etti. Bu savaştan sonra Binbaşılığa terfi etti.Balkan Savaşları’ndan sonra Sofya Ateşemiliterliği’ne atanan Mustafa Kemal, Yarbay rütbesine yükseltildi. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görevli 19. Tümen Komutanlığı’na atandı. Mustafa Kemal’in bu cephedeki başarıları onun Kurtuluş Savaşı’nda bir lider olarak tanınmasında önemli rol oynadı. Ardından Albaylığa terfi etti. 1916’da Kafkas Cephesi’ne atanarak Mus ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı. Bundan başka Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda Suriye Cephesi’nde de görev aldı.İstanbul’da kaldığı süre içinde veliaht Vahdettin ile birlikte Almanya’ya bir gezi yapan Mustafa Kemal bu seyahatinde ileride padişah olacak olan Vahdettin’i şimdiden etkileme yollarını aramıştı. I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi’ne tekrar gönderilen Mustafa Kemal, İngiliz ve Araplar’ı Halep’in kuzeyinde durdurdu. Ardından Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Liman Von Sanders’in yerine Yıldırım Orduları Komutanlığı’na atandı. Ancak I. Dünya
Savaşı’nın sona ermesiyle beraber bu birlikler dağıtıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal İstanbul’a gelerek Harbiye Nezareti’nin emrine girdi (13 Kasım 1918)


ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLİ YÖNLERİ

Çok yönlülük Atatürk’ün kişiliğinde belirgin bir şekilde ortaya çıkan en büyük özelliktir. O ileri görüşlü, hayale ve gurura kapılmayan bir liderdir. O, yalnız bu günü değil gelecek kuşakları da düşünüyordu. Çağdaş uygarlığı amaç edinen Atatürk zaman, mekan ve olanakları en iyi şekilde değerlendirirdi. Atatürk’ü daha iyi anlamak ve somut değerlerle tanımak gerekir. Bu nedenle Atatürk’ün kişisel özelliklerini iyi öğrenmeliyiz. Bunlar; Vatanseverliği, idealistliği, gerçekleri arama gücü, yaratıcı zekası, ileri görüşlülüğü, mantıklılığı, yöneticiliği, çok cepheliliği, gurura ve ümitsizliğe yer vermemesidir. Atatürk bütün bu özellikleriyle Türk Ulusu’nun üstün yeteneklerini taşıyan ve uygulayan dahi bir asker ve komutan, dahi bir siyaset ve devlet adamı, bir devrimci olarak yaşamış ve önder kişiliği ile tarihe geçmiştir.
“Atatürk’çü düşünce sisteminin” oluşma nedenleri:
– Atatürk’te böyle bir düşünce sisteminin oluşmasında,yaşadığı ortamın ve özünde var olan bağımsızlık arzusunun etkisi vardır.
– Özellikle Osmanlı Devleti’nin XVII.yüzyıl sonundan itibaren gerilemeye ve çökmeye başlaması yapılan çalışmaların (Islahatlar, Tanzimat ve Meşrutiyetler) başarıya ulaşmaması, eğitimin ve ekonominin gittikçe gerilemesi, Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili oldu. XVII. yüzyıldan beri süren kapitülasyonlar, Osmanlı’nın ekonomik gücünü zayıflattı. 19. yüzyılda iyice ağırlaşan ekonomik koşullar, bu yüzyılın sonunda Osmanlı ekonomisini
iflasın eşiğine getirdi.
– Borçlarını ödeyemez duruma gelince, Duyun-ı Umumiye idaresi kuruldu. 20. yüzyıldaki gelişmeler ve yurdumuzda meydana gelen savaşlar, halkımızın hiçbir zaman esaret içinde yaşamaması ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü, Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenlerdir.
Bu anlayışa göre;
* Atatürkçü düşünce sisteminin yapısı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’nde Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş, gelişmiş ve gerçekleşme imkanı bulmuştur.
* Atatürkçü düşünce sistemi ışığında milli egemenliğe, milli iradeye dayalı laik, çağdaş ve modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türk ulusu da aklın ve ilmin önderliğinde ve ışığında yürüyen modern düşünceli çağdaş bir ulus olmuştur.

Soruları Dikkatli Okuyun Başarılar…

Başarı Listesi: Atatürk'ün Hayatı - TEOG

Maksiumum 8 Puan
Posizyon İsim Buradan girildi Puan Sonuç
Tablo yükleniyor
Hiçbir uygun veri yok